Polityka prywatności

1. Warunki ogólne
Szypryt Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Ogrodowej 8, 89-600, wpisaną do KRS pod numerem rejestrowym 0000920853 (określanym dalej jako “Szypryt”). Szypryt gwarantuje, że dane osobowe ujawnione przez stronę internetową www.szypryt.pl nigdy nie zostaną nadużyte przez Szypryt i wykorzystane w sposób niewłaściwy.
• Dane osobowe oraz dane kontaktowe użytkownika strony internetowej/członka klubu/klienta Szypryt („użytkownika”) nie będą ujawniane żadnym osobom trzecim, jeśli nie będzie to wymagane przez prawo, chyba, że użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie (jak opisano w dalszej części).
• Zbiory danych osobowych przetwarzane przez Szypryt na terenie Unii Europejskiej zarejestrowane są i podlegają kontroli przez Głównego Inspektora Danych Osobowych.
• Szypryt nie wysyła spamu ani nie wysyła użytkownikom nie zamawianych przez nich wiadomości e-mail, poza ważnymi wiadomościami e-mail dotyczącymi transakcji oraz informacjami, na które użytkownik wyraził swoją zgodę.
• Zarejestrowani użytkownicy mogą w łatwy i szybki sposób zdecydować o nie otrzymywaniu wiadomości e-mail od Szypryt poprzez wysłanie prośby na następujący adres e-mail: info@szypryt.pl.
2. Polityka prywatności
Szypryt szanuje prywatność wszystkich użytkowników. Wszelka aktywność Szypryt w Internecie jest zgodna z wymogami właściwej legislacji europejskiej oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych („Polityka prywatności”) regulują ujawnianie informacji pozyskanych przez Szypryt dotyczących użytkowników (zgodnie z wyżej wymienioną definicją) odwiedzających jego strony internetowe. Szypryt przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane są pozyskiwane w imieniu Szypryt, który zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych.
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Wszyscy użytkownicy mogą odwiedzać strony internetowe Szypryt bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych Szypryt (dane osobowe oznaczają wszelkie informacje powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną; osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, która może zostać rozpoznana, w sposób pośredni lub bezpośredni, w szczególności poprzez odwołanie do mającego ogólne zastosowanie identyfikatora, bądź jednej lub więcej specyficznych cech lub czynników określających jego/jej tożsamość fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturalną lub społeczną). Niemniej jednak, czasami, nie podanie minimalnej ilości niezbędnych danych wymaganych w odpowiednich rubrykach do wprowadzania danych i innych częściach odpowiedniej strony internetowej może spowodować, że Szypryt nie będzie w stanie przedstawić użytkownikowi odpowiednich produktów lub usług, w tym obsługi po sprzedażowej. Jeśli użytkownik dokona zakupów przez jedną ze stron internetowych Szypryt lub dokona zakupu przez telefon, wchodzi w związek umowny z Szypryt. W momencie wykonywania transakcji użytkownik zostaje poproszony o ujawnienie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy. Aby odpowiedzieć na zapytania klienta, a także dla celów związanych z określonym zamówieniem lub innych celów przedstawionych poniżej, Szypryt może zbierać następujące dane dotyczące użytkowników: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, e-mail, adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, . Szypryt również zapisuje informacje związane z zakupami dokonanymi przez użytkowników. Poprzez dobrowolne rejestrowanie się na stronach internetowych Szypryt lub zamawianie produktów od firmy Szypryt, użytkownik zgadza się (wyraża zgodę) na przetwarzanie jego/jej danych osobowych przez Szypryt w ramach systemu teleinformatycznego Szypryt, zarówno manualne i automatyczne, w zakresie i w związku z niżej wymienionymi celami. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na powyższe, ma prawo do nie korzystania ze stron internetowych Szypryt i nie przekazywania swoich danych osobowych Szypryt.
Szypryt ma prawo do przetwarzania ujawnionych danych przez okres niezbędny do wykonania odpowiedniego celu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązkowej archiwizacji zgodnie z obowiązującymi prawami, bez uszczerbku dla zobowiązań Szypryt wynikających ze specjalnych regulacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szypryt jest dobrowolne i użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę poprzez przesłanie Szypryt wiadomości na adres e-mail info@szypryt.pl. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych obejmują między innymi prawo aktualizacji danych lub skasowania danych z systemu informacyjnego Szypryt, prawo zapisu danych osobowych przetwarzanych przez Szypryt, a w przypadku podejrzenia przetwarzania danych osobowych w sposób nieautoryzowany także prawa do złożenia wniosku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4. Inne metody pozyskiwania danych osobowych
Poza zbieraniem danych przez strony internetowe Szypryt, użytkownik może być poproszony o podanie danych osobowych w pisemnej korespondencji z Szypryt, podczas rozmowy telefonicznej z Szypryt, podczas składania zamówienia, rejestracji zakupionego produktu dla celów usług po sprzedaży, rejestracji w celu udziału w ankiecie internetowej bądź partycypacji w jakichkolwiek ofertach biznesowych, w chatach internetowych, itp. W takim przypadku, użytkownik może zostać osobno poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie ujawnionych danych osobowych przez Szypryt, jeśli taka zgoda jest wymagana przez prawo.
5. Cel przetwarzania danych
Szypryt przetwarza dane personalne w związku z poniższym celem:
Świadczenie usług Szypryt w ramach działania sklepu internetowego www.szypryt.pl, jak również innych stron internetowych Szypryt obejmuje (i) wykonanie niezbędnych czynności związanych z transakcjami sprzedaży i zakupu lub realizację jakiejkolwiek innej umowy pomiędzy Szypryt i użytkownikiem, w tym weryfikację płatności i wysyłkę zamówienia klienta, oraz (ii) zapewnienie klientowi odpowiednich usług, w tym usług związanych z działalnością Szypryt, takich jak usługi gwarancyjne i posprzedażowe, prośba o opinie klientów na temat produktów i usług Szypryt, umożliwienie klientowi korzystania ze specjalnych ofert lub promocji, przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów, ułatwianie i przetwarzanie wyszukiwań klienta i zapytań o informacje dotyczące Szypryt i produktów oraz usług tej firmy, przedstawianie klientowi informacji na temat najnowszych produktów i usług Szypryt, ulepszanie produktów i usług Szypryt dla klienta oraz przeprowadzanie losowań nagród, konkursów i innych działań promocyjnych.
6. Wykorzystanie i ujawnianie danych osobowych osobom trzecim
Firma Szypryt wykorzystuje ujawnione dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z jej wyżej określoną działalnością gospodarczą. Pracownicy Szypryt są zobligowani do przestrzegania poufności informacji przekazanych przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Dane osobowe mogą być ujawniane osobom trzecim w przypadku, gdy Szypryt w rozsądny sposób uznają to za niezbędne, aby zapobiec oszustwu, spełnić obowiązujące wymagania, wprowadzić w życie lub bronić praw Szypryt, bądź w związku z działaniami korporacji, takimi jak fuzja, zakup, sprzedaż lub zakup aktywów handlowych i innych.
7. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, aby umożliwić realizację kontraktów, których użytkownik jest stroną, bądź dla celów wymienionych w niniejszym dokumencie, lub, aby zapewnić użytkownikom możliwość korzystania z ofert specjalnych i promocji, Szypryt wykorzystuje usługi innych osób, aby wykonywały działania w jej imieniu (procesor danych), jak np. realizacja zamówień, dostarczanie paczek, wysyłanie korespondencji oraz e-maili, wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS), zapewnianie pomocy w zakresie marketingu, przetwarzanie płatności kartą kredytową, zapewnianie usług zapobiegających oszustwu oraz świadczenie usług klientom. Takie osoby będą miały dostęp do danych osobowych niezbędnych do wykonania tych czynności, jednak nie mogą wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów i wymaga się od nich przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
Obecnie, Szypryt korzysta z usług następujących procesorów danych osobowych:
– Serwis płatności elektronicznych Przelewy24.pl – PayPro Spółka Akcyjna, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
– Kurier DPD Polska – DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa
– InPost paczkomaty – InPost Sp. z o. o. ul. Wielicka 28 30-552 Kraków

Rejestrując się dobrowolnie na stronie internetowej Szypryt lub zamawiając produkty z Szypryt, wyrażają Państwo zgodę na spełnienie obowiązku informowania przez Szypryt zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych poprzez publikację odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej.
Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
8. Informacje zapisywane automatycznie (Dane nieosobowe)
Wchodząc na stronę internetową Szypryt (jako niezarejestrowany regularny użytkownik), niektóre informacje nieosobowe (rodzaj używanej wyszukiwarki, ilość wizyt, średni czas spędzony na stronie internetowej, oglądane strony internetowe) są zapisywane automatycznie. Powyższe informacje są wykorzystywane jako pomoc w ulepszeniu atrakcyjności, zawartości i funkcjonalności strony internetowej Szypryt. Powyższe dane użytkowników mogą być dalej przetwarzane przez Szypryt lub przekazywane osobom trzecim, chyba, że użytkownik zwróci się z prośbą o zaprzestanie takiego przetwarzania (wysłaną na adres: info@szypryt.pl).
9. Pliki cookies.
Serwis Szypryt korzysta z mechanizmu cookies w celu poprawnego działania sesji zalogowanego użytkownika, koszyka zamówień, oraz w celach statystycznych, w szczególności ustalenia liczby i rodzaju odwiedzin stron serwisu. Żadne pozyskane w ten sposób dane nie pozwalają na ustalenie tożsamości użytkowników. Mechanizm ten służy wyłącznie zapisowi ustawień użytkownika po stronie jego przeglądarki. Każdy użytkownik może odmówić zgody na zapis i przetwarzanie takich danych korzystając z ustawień używanej przeglądarki internetowej, jednak funkcjonalność serwisu będzie ograniczona. Odpowiednie informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika przeglądarki.
10. Bezpieczeństwo
Szypryt zamierza chronić i zarządzać danymi osobowymi wszystkich użytkowników swoich stron internetowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami UE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma Szypryt powzięła wszelkie możliwe środki techniczne, organizacyjne i osobiste zgodnie z dyrektywami UE i innymi przepisami prawnymi , w tym Ustawą o ochronie danych osobowych, związanymi z przetwarzaniem danych mającym na celu bezpieczne zachowanie zapisanych danych osobowych swoich użytkowników oraz ich ochronę przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, bezprawnej obsługi, nieautoryzowanego ujawnienia lub dostępu, bądź też przed wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych.
11. Nieletni
Szypryt stanowczo zaleca wszystkim rodzicom i opiekunom, aby nauczyli swoje dzieci bezpiecznego i odpowiedzialnego obchodzenia się z danymi osobowymi w Internecie. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia nie powinny przekazywać swoich danych osobowych Szypryt za pośrednictwem jej stron internetowych bez zgody rodziców lub opiekunów. Szypryt nigdy celowo nie zbiera jakichkolwiek danych osobowych od nikogo, kto nie ukończył 18 roku życia, ani nie wykorzystuje ich w żaden sposób, ani nie przekazuje osobom trzecim bez zgody. W związku z powyższym, Szypryt zakłada, że użytkownicy stron internetowych tej firmy mają ukończone 18 lat lub więcej.
12. Odsyłacze do innych stron internetowych
Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do głównej strony www.szypryt.pl, jak również do innych miejscowych stron internetowych Szypryt zarządzanych przez firmę Szypryt oraz/lub jej spółki powiązane w centralnej i wschodniej Europie, robiących to dla oraz na rzecz Szypryt. Niektóre odnośniki stron na powyższych stronach internetowych mogą zawierać odsyłacze do innych usługodawców/ innych jednostek spoza Szypryt.

Radzi się, aby użytkownicy opuszczając stronę internetową Szypryt ściśle przestrzegali i dokładnie zapoznali się z zasadami ochrony danych osobowych dla każdej poszczególnej strony internetowej zbierającej dane osobowe. Firma Szypryt nie kontroluje wszystkich informacji zawartych w tych odsyłaczach, ani zasad ochrony danych osobowych mających zastosowanie w stosunku do innych stron, oraz nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek treści, dobra lub usługi przez nie oferowane. Skorzystanie ze stron, do których podane są odsyłacze podlega warunkom i ustaleniom mającym zastosowanie w stosunku do takich stron internetowych.
13. Rezygnacja z prawa do informacji i biuletynów (Informacje o promocjach)
Użytkownicy mogą poprosić o wszelkie informacje dotyczące polityki prywatności firmy Szypryt, a także zasad i warunków, wysyłając wiadomość na poniższy adres e-mail: info@szypryt.pl
Użytkownicy, którzy już nie chcą otrzymywać powiadomień o promocjach (biuletynów) od Szypryt mogą zrezygnować z subskrypcji poprzez wysłanie prośby o rezygnację na poniższy adres e-mail: info@szypryt.pl
14. Powiadomienia o zmianach
Użytkownicy będą informowani o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności na stronie głównej www.szypryt.pl oraz w innych miejscach, które Szypryt uzna za właściwe dla danych celów. Korzystając ze stron internetowych Szypryt lub zamawiając produkty z firmy Szypryt, zgodnie z zawiadomieniem o zmianach Polityki prywatności, użytkownik wyraża całkowitą zgodę na zmiany zawarte w obowiązującej wersji Polityki prywatności.

Do góry